Eindejaarstips 2014 wijzigingen 2015 Vennootschapsbelasting

Verzoek om voorlopige verliesverrekening van 80%
Als de vennootschap 2012 met winst heeft afgesloten maar in 2013 een verlies heeft geleden, is het mogelijk om een verzoek in te dienen voor een voorlopige verliesverrekening.

Kies alsnog voor verruimde verliesverrekening 2009,2010 en 2011
In de belastingjaren 2009, 2010 en 2011 was het mogelijk om de termijn voor achterwaartse verliesverrekening (”carry back”) te verlengen van een naar drie jaar. Deze keuze moest in principe bij de aangifte worden gemaakt, maar kan ook nog worden gemaakt zolang de definitieve aanslagen voor die jaren nog niet zijn opgelegd.

Schenk aan ANBI via een BV
Indien gewenst, kan worden overwogen een BV schenking te laten verrichten. Een BV die geld schenkt aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI), heeft recht op een giftenaftrek van maximaal 50% van de winst, tot een hoogste €100.000.

Vraag (maximaal) vier maanden uitstel bij betalingsproblemen
Ondernemers die belastingschulden niet kunnen betalen, kunnen telefonisch vragen om uitstel van betaling van maximaal vier maanden. Dit geldt alleen voor schulden tot €20.000.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van deze betalingsregeling, is wel invorderingsrente verschuldigd. Deze bedraagt sinds 1 april 2014 4%.

Verminder vennootschapsbelasting door investeringsaftrek
Bij investeringen in bedrijfmiddelen zijn er verschillende mogelijkheden om een deel van de investering van de belastingdienst terug te krijgen via de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA) en/of de milieu-investeringsaftrek (MIA).

Ook MIA voor woonhuizen en woonschepen
Sinds 2014 komen ook bedrijfsmatige verhuurders van woonruimte in aanmerking voor de milieu-investeringaftrek (MIA) voor bijvoorbeeld het saneren van asbest, al dan niet in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen.

Profiteer van gunstig tarief in innovatiebox
Voor octrooien, patenten en immateriele activa die zijn voortgekomen uit speur- en ontwikkelingswerk (S&O) waarvoor een S&O-verklaring is gekregen, kan het interessant zijn om te kiezen voor de innovatiebox. Het effectieve tarief voor de vennootschapsbelasting voor inkomsten uit innovatie activiteiten bedraagt slechts 5%.
De verliezen op de innovatie activiteiten zijn echter aftrekbaar tegen het normale vennootschapsbelastingtarief van 20% of 25%. Dit maakt de innovatiebox tot een zeer aantrekkelijke regeling voor BV’s die zich bezig houden met S&O.

Vraag bronbelasting binnen drie jaar terug
Als door toepassing van een belastingverdrag blijkt dat in het buitenland te veel belasting is ingehouden op dividend, rente of royalty’s, kan dit worden terug gevraagd. Meestal moet een verzoek om teruggaaf worden ingediend binnen drie jaar na ontvangst van het buitenlandse inkomen. Is dus in 2011 bronbelasting ingehouden, dan moet het verzoek uiterlijk in 2014 zijn gedaan.

Beoordeel fiscale voordelen van een terugkeer naar een onderneming voor de inkomstenbelasting
Er bestaat een fiscale faciliteit om de BV (terug) om te zetten in een onderneming voor de inkomstenbelasting (eenmanszaak of aandeel in een personenvennootschap) zonder dat daarover fiscaal hoeft te worden afgerekend.

Verzoek tijdig om status van vrijgestelde beleggingsinstelling
Een vrijgestelde belegginsinstelling (VBI) hoeft geen vennootschapsbelasting te betalen en ook geen dividendbelasting in te houden. Voor een directeur-grootaandeelhouder met een kasgeldvennootschap kan een VBI-status aantrekkelijk zijn.
Om in 2014 nog te kunnen worden aangemerkt als VBI, moet voor 1 januari 2015 een verzoek worden ingedien.

Voorkom verdamping van verliezen uit 2005
Verliezen uit 2005 en eerdere jaren gaan per 31 december 2014 verdampen. Door tijdig actie te ondernemen, is verrekening van (een deel van) de verliezen wellicht toch nog mogelijk, bijvoorbeeld door stille reserves in bedrijfsmiddelen en/of activiteiten (goodwill) te realiseren.

Bron: Register Belastingadviseurs (RB)

« Terug naar het nieuwsoverzicht