Eindejaarstips 2014 wijzigingen 2015 Erf- en schenkbelasting

Bespaar erfbelasting en inkomstenbelasting door bij leven te schenken
Door tijdens leven te (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van erf- en/of schenkbelasting worden behaald. Schenkingen verlagen de toekomstige nalatenschap zodat bij het overlijden minder erfbelasting is verschuldigd.

Alleen nog in 2014 schenkingsvrijstellingen van €100.000
Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van €100.000 als het bedrag wordt aangewend voor de aankoop, het onderhoud of de verbetering van de eigen woning, de aflossing van een eigenwoningschuld of de aflossing van een restschuld eigen woning.

Maak gebruik van de (jaarlijkse) reguliere schenkingsvrijstellingen
Ouders kunnen jaarlijks aan ieder van hun kinderen een schenking doen zonder dat het kind daarover schenkbelasting is verschuldigd. In 2014 is het vrijgestelde bedrag voor schenkingen per kind €5.229
Aan kinderen van 18 tot en met 39 jaar mag eenmalig €25.096 belastingvrij worden geschonken. Als het eigen kind buiten deze leeftijdgrenzen valt maar zijn of haar fiscale partner voldoet wel aan deze leeftijdseis, kan toch gebruik worden gemaakt van de regeling. Er geldt een hogere vrijstelling van €52.281 wanneer wordt geschonken voor aankoop, verbetering of onderhoud van een eigen woning, de afkoop van een recht van erfpacht, opstal of beklemming, de aflossing van een eigenwoningschuld of een kostbare studie of opleiding.

Aan de andere verkrijgers (bijvoorbeeld een kleinkind) mag belastingvrij €2.092 worden geschonken.

Voorkom dat een kind een eerdere schenking moet delen met ex-partner
Als een ouder schenkt aan een kind dat in gemeenschap van goederen is getrouwd, loopt het kind het risico dat bij echtscheiding de schenking moet worden gedeeld met de ex-partner. Als de schenker (de ouder) een uitsluitingsclausule verbindt aan de schenking, blijft het geschonken bedrag privévermogen van het eigen kind. Het is mogelijk een versoepelde uitsluitingsclausule op te nemen. Dan geldt de uitsluitingsclausule niet als het huwelijk eindigt door overlijden, maar alleen als het huwelijk door echtscheiding wordt ontbonden.

Kijk kritisch naar een schenking onder schuldigerkenning
Als het niet gewenst is dat de schenker de beschikkingsmacht over liquide middelen verliest, kan ‘op papier’ worden geschonken door in een notariele schenkingsakte op te nemen dat het bedrag wordt schuldig erkend. Bij een schenking onder schuldigerkenning is de schenker verplicht jaarlijks 6% rente te vergoeden aan de ontvanger.

Doe tijdig aangifte bij schenking boven reguliere vrijstelling(en)
Als in 2014 meer is geschonken dan de vrijstelling(en), moet voor 1 maart 2015 aangifte schenkbelasting worden gedaan.

Vrijstelling voor schenking ondernemingsvermogen
Schenking van ondernemingsvermogen of een pakket aanmerkelijkbelangaandelen in een eigen BV aan de kinderen kan voordelig zijn. De toekomstige waardestijging van de onderneming of de BV komt daardoor (deels) toe aan de kinderen, zodat bij het latere overlijden van de ouder geen erfbelasting is verschuldigd over de waarde die bij de kinderen is aangegroeid. Bovendien kan bij de schenking van ondernemingsvermogen of aanmerkelijkbelangaandelen onder voorwaarden een vrijstelling voor schenkbelasting gelden. Deze vrijstelling bedraagt 100% voor ondernemingsvermogen tot maximaal €1.045.611 (2014). Voor het meerdere geldt een vrijstelling van 83%.

Vraag uitstel van betaling aan voor geerfde nog niet verkochte woning
Als erfgenamen niet in staat zijn om de erfbelasting over een geerfde woning te voldoen, verleent de Belastingdienst voor dit soort gevallen uitstel van betaling. Als na een jaar de geerfde woning nog niet is verkocht, kan opnieuw uitstel van betaling worden aangevraagd. In dat geval verlangt de Belastingdienst echter wel dat een hypotheekakte wordt opgemaakt.

Kies eventueel voor andere peildatum voor WOZ-waarde van geerfde woning
Voor de erfbelasting moet worden uitgegaan van de WOZ-waarde van een woning. De peildatum van de WOZ-waarde ligt echter altijd (minimaal) een jaar voor de overlijdensdatum. Sinds 2012 kan een erfgenaam kiezen voor de WOZ-waarde die geldt in het jaar van overlijden of de WOZ-waarde die geldt voor het jaar na het jaar van overlijden.

Bekijk de mogelijkheid van beneficiaire aanvaarding bij een erfenis
De laatste jaren zijn veel woningen ”onder water” komen te staan. Als tot een nalatenschap een woning behoort, kan het verstandig zijn om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. (=onder het voorrecht van boedelbeschrijving zodat geen aansprakelijkheid ontstaat voor de (hypotheek)schulden).

Bron: Register Belastingadviseurs (RB)

« Terug naar het nieuwsoverzicht