Eindejaarstips 2014 wijzigingen 2015 Diversen

Dien aangifte in om een verzuimboete te ontlopen
Als de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting te laat wordt ingediend, kan (en zal) de inspecteur een verzuimboete opleggen. De standaardboete bedraagt 7% van het wettelijk maximum van €4.920 (€344) maar kan in bijzondere omstandigheden worden gematigd.

Bekijk of bezwaar maken tegen WOZ-waarde verstandig is
De WOZ-waarde van een woning werkt door in een aantal belastingen. Ten eerste is deze waarde de grondslag voor het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting. Verder is de waarde onder meer van belang voor de erfbelasting, gemeentelijke belastingen en vennootschapsbelasting. Door het grote belang ligt het daarom voor de hand om de WOZ-waarde kritisch te beoordelen en eventueel bezwaar te maken tegen de hoogte hiervan.

Keer voor 1 juli 2015 in en vermijd forse verhoging boete
De boete bij vrijwillige verbetering bedraagt 30%. Van vrijwillige verbetering is alleen sprake als de Belastingidenst nog niet op de hoogte was of had kunnen zijn van het niet aangegeven inkomen of vermogen. Vanaf 1 juli 2015 gaat de boete voor inkeerders omhoog naar 60% van de te weinig geheven belasting.

Zorg dat de administratie op orde is
Uit de administratie moeten op elk gewenst moment de voor de belastingheffing van belang zijnde gegevens duidelijk blijken. deze administratieplicht was al belangrijk, maar wordt nog urgenter. Er ligt namelijk een wetsvoorstel waardoor het niet voldoende aan de administratie-, bewaar- en afgifteplicht autonoom strafbaar wordt gesteld. Bovendien wordt ook verwijtbaar niet-administreren of niet-bewaren strafbaar gesteld.

Bewaar administratie over 2007 zeker nog tot 2015
De administratie van de onderneming moet zeven jaar worden bewaard. Aan het einde van 2014 kan dus de administratie over 2007 en eventueel voorgaande jaren worden weggedaan. Het is echter verstandig om niet alles weg te doen. Zo moet in verband met de herzieningstermijn voor de BTW de administratie van onroerende zaken tien in plaats van zeven jaar worden bewaard.

Meld betalingsonmacht tijdig aan de Belastingdienst
Als een ondernemer aanslagen loon- of omzetbelasting niet op tijd kan voldoen, kan de Belastingdienst een bestuurder daarvoor aansprakelijk stellen. Dit is te voorkomen door de betalingsonmacht tijdig schriftelijk te melden.

« Terug naar het nieuwsoverzicht