Maand: december 2016

Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/2017 (bron:RB)

Bepaal welke investeringsaftrekken u kunt toepassen
Ondernemers kunnen, onder voorwaarden, de investeringsaftrek toepassen. Door de aftrek betaalt u minder belasting. De meest voorkomende vorm van investeringsaftrek is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Maar als u energiezuinig of milieuvriendelijk investeert dan komt u misschien in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek (EIA) of de milieu-investeringsaftrek (MIA).

Pas de kleinschaligheidsinvesteringaftrek toe
Als ondernemer kunt u een deel van de kosten van investeringen in aftrek brengen via de investeringsaftrek. De meest toegepaste investeringsaftrek is de KIA. Door de investeringsaftrek krijgt uw onderneming meer liquiditeit. Heeft u dus in 2016 geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen, kijk dan snel of u in aanmerking komt voor investeringsaftrek en claim deze in uw aangifte inkomstenbelasting.

Vraag om kort telefonisch uitstel van betaling
Heeft u belastingschulden en kunt u deze (tijdelijk) niet betalen? Dan hoeft dat nog geen groot probleem te zijn. De belastingdienst verleent u namelijk, onder voorwaarden, tot viermaanden uitstel van betaling.

Voorwaarden zijn:
De openstaande belastingschuld is minder dan €20.000;
Er is geen dwangbevel opgelegd;
De belastingschuld betreft niet (deels) een vergrijpboete;
U heeft nog niet eerder uitstel van betaling gekregen voor deze belastingschuld;
U heeft altijd op tijd aangifte gedaan.

Er wordt overigens wel invorderingsrente berekend.

Denken aan uw oude dag
Als ondernemer kunt u een deel van de winst inzetten voor uw oude dag. Daarmee hoeft u niet te wachten tot het moment waarop u van uw oude dag wilt genieten, maar kan nu al. U kunt 9,8 % van de winst, maar maximaal €8.774, reserveren in een oudedagsreserve. Er gelden wel voorwaarden, bijvoorbeeld dat u voldoet aan het urencriterium en nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Over het deel van de winst dat u toevoegt aan de oudedagsreserve betaalt u nu geen belasting.
Als u de oudedagsreserve niet aanwendt voor de aankoop van een lijfrenteproduct dan betaalt u uiterlijk bij staking van uw onderneming belasting over de oudedagsreserve.

Oudedagsvoorziening buiten de onderneming
Als ondernemer kunt u een oudedagsvoorziening opbouwen in de onderneming (de oudedagsreserve). U bent natuurlijk niet verplicht om binnen de onderneming een oudedagsvoorziening op te bouwen. Als u dat wilt, kan dit dus ook buiten de onderneming. Bijvoorbeeld via een lijfrente die u bij een bank of verzekeraar aankoopt.

Stel altijd een goede leningsovereenkomst op
De laatste jaren is er veel discussie over de duiding van leningen tussen vennootschappen. Als er sprake is van een onzakelijke lening, dan kan dat grote negatieve gevolgen hebben. Een onzakelijke lening wordt geacht te zijn verstrekt onder voorwaarden die alleen een aandeelhouder zou overeenkomen. Dit is bijvoorbeeld een lening zonder voldoende zekerheden voor de schuldeiser. Als er sprake is van een onzakelijke lening, dan is een afwaarderingsverlies op die lening niet aftrekbaar.

Bepaal de rechtsvorm van uw onderneming
Bij ondernemers die onder de inkomstenbelasting vallen, is de winst effectief belast tegen maximaal 44,72%. Door allerlei faciliteiten komt de belastingdruk vaak nog lager uit.

Als het gaat om een bv, dan bedraagt de gecombineerde inkomsten- en vennootschapsbelastingdruk, na aftrek van het loon van de dga, 40% – 43,75%. Het loon van de dga wordt echter belast tegen maximaal 52%. De totale belastingdruk in een bv is vaak hoger dan voor ondernemers in de inkomstenbelasting. Bepaal dus goed welke rechtsvorm u liever heeft.

Betrek ook niet-fiscale aspecten bij uw afweging.

Vraag uw EU-btw over 2016 terug
Bent u ondernemer voor de btw en bent u in Nederland gevestigd? Verricht u ook met btw belaste prestaties? Dan kunt u de aan u gefactureerde btw voor zakelijke uitgaven in de periodieke aangifte verrekenen als voorbelasting. De teruggaaf van btw op facturen uit een andere EU-lidstaat moet u via een ‘portal’ van de Belastingdienst doen. Voor btw over 2016 moet u dit verzoek vóór 1 oktober 2017 (laten) doen. Er geldt een drempel van €50 per jaar. De Nederlandse Belastingdienst stuurt uw verzoek door naar de betreffende EU-lidstaat. Doe het verzoek op tijd, want anders wordt dit mischien niet in behandeling genomen.

Vraag btw voor niet-betalende debiteuren terug
Heeft u over 2016 cliënten die uw facturen niet meer zullen betalen? De btw op de facturen heeft u als het goed is al betaald aan de Belastingdienst. Die btw kunt u terugvragen van de belastingdienst. Vraag de btw op tijd terug: binnen één maand na afloop van het aangiftetijdvak waarin u weet dat uw cliënt niet zal betalen.

BTW-ondernemer: pas de KOR toe
Bent u ondernemer voor de btw? Ga dan na hoeveel btw u in een jaar moet afdragen. Als dat minder is dan €1.883, dan kunt u in aanmerking komen voor belastingvermindering of hoeft u misschien helemaal geen btw te betalen. U kunt dan de kleine ondernemersregeling (kor) toepassen.

U kunt de KOR alleen toepassen als u natuurlijk persoon bent. Een bv bijvoorbeeld kan de KOR dus niet toepassen.

Betaal brandstof met de bedrijfspas
Heeft u een auto van de zaak? Betaal de brandstofkosten hiervoor dan altijd met uw tankpas, pinpas of creditcard als u tankt met uw auto van de zaak. Als u namelijk contant betaalt, dan loopt u het risico dat de Belastingdienst stelt dat u geen recht heeft op btw-aftrek voor de btw op de brandstofkosten. Omdat de Belastingdienst dan niet kan nagaan wie de betaling heeft gedaan, kan de btw-aftrek worden geweigerd. Dit geldt ook als duidelijk is dat met de brandstof niet privé is gereden.

Heeft u personeel in dienst, dan geldt hetzelfde. Laat hen betalen met een pas die op naam van het bedrijf staat!

Bewaar uw administratie lang genoeg
U bent wettelijk verplicht uw administratie ten minste 7 jaar te bewaren. In sommige situaties bestaat er een langere bewaartermijn. Denk bijvoorbeeld aan de gegevens van onroerende zaken. Voor onroerende zaken geldt namelijk een herzieningstermijn van 10 jaar. Na de bewaartermijn kunt u alles vernietigen. Let erop dat er geen privacygevoelige informatie naar buiten komt.

Verwerk privégebruik in de laatste btw-aangifte
Als u als btw-ondernemer in privé gebruik maakt van zaken van de onderneming, dan moet hiervoor btw worden gerekend over het privégebruik. Dit privégebruik moet worden verwerkt in de laatste btw aangifte van het jaar. Enkele veelvoorkomende posten waar u aan kunt denken:
Correctie voor privégebruik van een woning
Correctie voor gas, water en elektra
Correctie voor gebruik door de ondernemer van tot het bedrijf behorende goederen voor andere dan bedrijfsdoeleinden
Correctie voor privégebruik auto

Wees kritisch op uw voorlopige aanslag of voorlopige teruggaaf
De regels over belastingrente zijn de afgelopen jaren flink gewijzigd. Zeker in de vergelijking tot de rente op een spaarrekening is de rente momenteel erg hoog, voor de inkomstenbelasting minimaal 4% en voor de vennootschapsbelasting zelfs minimaal 8%. U moet dus kritisch zijn bij uw voorlopige aanslag of voorlopige teruggaaf. Heeft u recht op een voorlopige teruggaaf 2016, dan krijgt u pas belastingrente vergoed als de (voorlopige) aanslag op of na 1 juli 2017 wordt opgelegd en de Belastingdienst traag is met het afwikkelen van uw verzoek tot teruggaaf.

Check de werkkostenregeling!
Als werkgever heeft u (al enkele jaren) te maken met de werkkostenregeling. Daarbinnen mag u (maximaal) 1,2% van het totale fiscale loon (vrije ruimte) van al het personeel besteden aan vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan het personeel. Hierover hoeft u geen loonbelasting te betalen. Over het bedrag daarboven geldt 80% eindheffing. Deze zaken moeten wel worden aangewezen als eindheffingsloon. Houd rekening met het gebruikelijkheidscriterium. Vergoedingen en verstrekkingen mogen maximaal 30% afwijken van wat er in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is.

De belastingdienst past een doelmatigheidsmarge toe: vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen tot maximaal €2.400 per persoon per jaar worden als gebruikelijk gezien.
Heeft u nog vrije ruimte over in dit jaar? Benut deze dan vooral nog dit jaar, want u kunt deze niet doorschuiven naar het volgende jaar.

Beoordeel de toepassing van de DBA
De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) is afgeschaft. Nu geldt de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Onder voorwaarden hoeft u geen loonheffingen in te houden en af te dragen. Uw opdrachtnemer en u hebben dan bij voorkeur een door de Belastingdienst goedgekeurde (model) overeenkomst afgesloten. Ga nog voor het eind van het jaar na in hoeverre er sprake is van zelfstandigheid van uw opdrachtnemer om een aanvullende aangifte loonheffingen te voorkomen.

Beëindig uw pensioenopbouw in eigen beheer
Bouwt u nog pensioen in eigen beheer op? Vanaf 1 april 2017 is dit niet mer fiscaal toegestaan. U moet uw pensioen in eigen beheer uiterlijk 31 maar 2017 premievrij maken. Hiervoor moet u twee documenten opstellen: notulen van de vergadering van aandeelhouders en een addendum op de pensioenovereenkomst.

Oriënteer u alvast op de uitfaseringsmogelijkheden van pensioen in eigen beheer
Heeft u pensioen in eigen beheer opgebouwd? Dan moet u in de komende 3 jaar een keuze maken over de afwikkeling van het pensioen in eigen beheer. Daarvoor krijgt u drie mogelijkheden. Ukunt allereerst het pensioen in eigen beheer afkopen met een belastingkorting. Daarnaast kunt u het pensioen in eigen beheer omzetten in de nieuwe oudedagsverplichting. Ten slotte kan het pensioen in eigen beheer premievrij worden voortgezet. Oriënteer u nu al op de uitfaseringsmogelijkheden van het pensioen in eigen beheer.

Beoordeel uw (gebruikelijk) loon
Als DGA wordt u geacht ten minste een ‘gebruikelijk’ loon te hebben. Uw gebruikelijk loon is gelijk aan het hoogste van de drie volgende bedragen:
75% van het loon uit de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking;
Het hoogste loon van de overige werknemers van de onderneming of daarmee verbonden lichamen;
€44.000;

Onder voorwaarden kunt u een lager gebruikelijk loon hanteren. Bepaal nu het gebruikelijk loon voor 2016.

Sluit uw lening over bij de eigen bv
Heeft u een lening bij een bank en heeft u ook een eigen bv? Dan kunt u de lening misschien beter onderbrengen bij uw eigen bv. Dit kan u geld opleveren ten opzichte van de huidige situatie. Belangrijk is wel dat de bv voldoende geld heeft om ook nog te gebruiken voor de onderneming. De bv en u moeten wel voldoende zakelijk handelen, maar ook dan kan herfinanciering voordelig zijn.

Schommelende inkomsten? Vraag belasting terug via middeling
Heeft u in opeenvolgende jaren te maken met wisselende inkomsten in box 1? Misschien heeft u dan wel meer belasting betaald over die perioden dan wanneer de inkomsten gelijkmatig zouden zijn verdeeld. U kunt dan misschien belasting terug krijgen via ‘middeling’. Dit houdt in dat u over een periode van drie opeenvolgende kalenderjaren uitgaat van gemiddelde inkomsten. Voor een teruggaaf geldt wel een drempel: €545. Bepaal dus of middeling voor u een fiscaal voordeel oplevert.

Los uw (kleine) hypotheek af
Heeft u eigen woning en nog maar een kleine eigenwoningschuld? Dan kunt u overwegen om deze (gedeeltelijk) af te lossen. Dan brengt u geen rente meer in aftrek, maar krijgt u ook niet meer te maken met het eigenwoningforfait. Aflossing is al gunstig als de te betalen rente daardoor lager is dan de bijtelling van het eigenwoningforfait.

Maak gebruik van jaarlijkse vrijstellingen
Voor kinderen die een schenking van hun ouders krijgen, geldt in 2016 een reguliere schenkingsvrijstelling van €5.304. Deze vrijstelling kan worden verhoogd tot €25.449. De verhoogde vrijstelling kan slechts eenmaal worden benut door een kind dat tussen de 18 en de 40 jaar oud is. De eenmalig verhoogde vrijstelling geldt voor schenkingen voor studie/opleiding en voor de eigen woning. Per 2017 geldt een andere schenkingsvrijstelling, let hier goed op.

Maak gebruik van de verruiming van de schenkvrijstelling voor de eigen woning (2017)
Heeft u kinderen die tussen 18 en 40 jaar oud zijn? Dan kunt u overwegen om hen fiscaal vriendelijk een grote schenking te doen voor hun eigen woning. In 2016 geldt zelfs een hogere vrijstelling van €53.016, als het gaat om een schenking voor de eigen woning. In 2017 kan aanvullen nog een vrijstelling van €46.984 worden toegepast. Vanaf 2017 is de eenmalig verhoogde vrijstelling (zowel voor kinderen als voor derden tussen de 18 en 40 jaar) €100.000.

Laat uw testament (regelmatig) controleren
Heeft u een testament? U doet er dan goed aan om dit (regelmatig) te laten controleren. De wetgeving is al enkele malen gewijzigd, en mogelijk uw persoonlijke situatie en wensen ook. Het is dan ook goed mogelijk dat uw situatie niet meer optimaal is.

Laat uw huwelijksvoorwaarden (regelmatig) controleren
Heeft u huwelijksvoorwaarden? Dan is de kans groot dat de keuze over de inhoud bij het aangaan van het huwelijk is gemaakt. Het kan natuurlijk dat andere huwelijksvoorwaarden nu beter bij uw situatie passen. De wetten zijn gewijzigd en misschien uw persoonlijke situatie en wensen ook. Laat uw huwelijksvoorwaarden daarom (regelmatig) controleren.